VIHASOO NOORTELAAGRI PÕHIMÄÄRUS

1. Üldsätted
1.1.Vihasoo Noortelaager (edaspidi laager) on MTÜ Noortekeskuse Vihasoo asutus, mille põhitegevuseks on noorte puhkuse ja vaba aja veetmise korraldamine läbi aktiivse huvitegevuse.
1.2. Laagri kõrgemalseisvaks organiks on juhatus, mille valitakse 1 kord aastas
1.3. Laagrit juhib laagri juhataja.
1.4. Laagri tegevuse tähtsamad küsimused otsustab juhatus.
1.5. Laagri suhtluskeeleks on vene keel, rahvusvaheliste noortevahetuste korral lepitakse keele kasutuse osas kokku vastavalt osalejate päritolumaale
1.6. Laager osutab oma teenuseid tasu eest.
1.7. Laagri asukoht on Tammispea küla, Kuusalu vald, Harju maakond maakond
2. Eesmärgid
2.1. Laagri eesmärgiks on noortele organiseeritud aktiivse koolivälise aja veetmise võimaldamine, laagri tegevusprogrammi kaudu noorte arendamine, teadmiste ja positiivsete harjumuste kujundamine.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks laager:
2.2.1 kogub kõrgemalseisvatelt institutsioonidelt oma tegevuseks vajalikku teavet;
2.2.2 järgib kõiki erinevate institutsioonide poolt kehtestatud nõudeid, mis on vajalikud noorte arenguks ja ohutuse tagamiseks;
2.2.3 koostab laagri kulude ja tulude aastaeelarve projektid ning riigi investeeringute osas nõutud aruanded;
2.2.4 korraldab laagri kasutuses oleva vara haldamist;
2.2.5 teeb noortelaagris jooksvat remonti;
2.2.6 täidab muid käesolevast põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
3. Laagrisse vastuvõtmise tingimused

3.1. Laagrisse võetakse noori registreerimise ankeediga edastataud andmetega lepingu alusel.
3.2. Enne laagrisse saabumist: lapsevanem või eestkostja kirjutab alla tema poolt eelnevalt täidetud lepingule, kus kinnitab et tema poolt esitatud andmed lapse kohta on tõesed, et ta on tutvunud laagri sisekorra eeskirjadega, menüüga, päevaplaaniga ja laagri elamistingimustega ning vastutab oma lapse tervisliku seisundi sobivuse eest.
3.3. Lepingu alusel laagrisse tuleva noore punktis 3.2 nimetatud dokumentide olemasolu ja lepingu alusel laagris viibiva noore eest vastutab laagri juhataja.

4. Laagri struktuur
4.1. Laagris töötavad laagri juhataja, vanemkasvataja, kasvatajad, kasvatajaabid, programmijuht, vabatahtlikud ja abipersonal.
5. Noortelaagri juhataja pädevus ja ülesanded
5.1. Laagri tegevust juhib laagri juhataja, kellega sõlmib lepingu juhatus.
5.2. Laagri juhataja:
5.2.1. korraldab laagri tegevust;
5.2.2. vastutab laagri ülesannete täitmise eest ning annab laagri tegevusest aru juhatusele ja Eesti Noorsotöö Keskusele;
5.2.3. korraldab laagri kodukorra, raamatupidamise eeskirjade ja töötajate ametijuhendite projektide koostamist ning esitab need juhatusele;
5.2.4. korraldab laagri tuusikute realiseerimist ning sõlmib lepingud asutuste ja organisatsioonidega noorte laagrisse võtmiseks;
5.2.5. korraldab laagri tegevuskava väljatöötamist
5.2.6. kinnitab laagrivahetuste tegevuskavad;
5.2.7. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud kasvatajate ja abipersonaliga;
5.2.8. esindab laagrit oma pädevuse piirides;
5.2.9. vastutab laagris tuusiku alusel viibivate noorte tervise ning neile vajaliku esmase arstiabi andmise eest;
5.2.10. võtab vajadusel ühendust tuusiku alusel laagris viibiva noore lapsevanema või eestkostjaga;
5.2.11. korraldab kasvatajate ja abipersonali suhtes ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
5.2.12. täidab muid käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

6. Laagri kasvatajate pädevus ja ülesanded
6.1. Laagri kasvataja:
6.1.2 Laagrikasvatajana võib töötada inimene kellel on noorsootöötaja osakutse tunnistus 4. Või 6. tasemel
6.1.3. järgib laagri juhataja poolt antud juhtnööre;
6.1.4. koostab laagri päevaplaani ja kaasab noori selle tegevusse
6.1.5. korraldab koos noortega vastavalt päevaplaanile tegevust;
6.1.6. jälgib tuusiku alusel laagrisse tulnud noorte tervislikku seisundit
6.1.7. arvestab noorte soovidega;
6.1.8. täidab muid laagri juhataja poolt antavaid või kodukorrast ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
6.1.9 oma igapäevases töös järgib NOORSOOTÖÖTAJA KUTSEEETIKAT

7. Noorte õigused ja kohustused
7.1. Noorel on õigus:
7.1.1 osaleda kõikidel laagri poolt korraldatavatel üritustel;
7.1.2 kasutada ürituste ja ettevõtmiste läbiviimiseks laagri territooriumil asuvaid hooneid ja rajatisi, samuti mänguvahendeid;
7.1.3 teha ettepanekuid laagrielu paremaks korraldamiseks;
7.1.4 arusaamatuse korral kasvatajatega pöörduda laagri juhataja poole;
7.2. Noorel on kohustus:
7.2.1 järgida laagri kodukorda ja kõiki sisekorra eeskirju;
7.2.2 mitte lahkuda ilma kasvatajata laagri territooriumilt;
7.2.3 matkal, avalikel teedel ja veekogu juures viibides täita kasvataja erinõudeid;
7.2.4 hoida heaperemehelikult laagri vahendeid ja suhtuda säästlikult elektri ja vee tarbimisse;
7.2.5 rikutud ja lõhutud laagri inventar korvata
8. Finantseerimise alused
8.1. Laagri finantseerimine toimub järgmistest allikatest:
8.1.1 sihtotstarbelised eraldised;
8.1.2 tuusikute müük;
9. Laagris osalemise tasu määra arvutamise alused
9.1. Laagris osalemise tasu määra arvutamise aluseks on ühele noorele ühe päeva lõikes tehtavad eelarvelised kulutused (toitlustamine, majutamine, laagri personali palk, transpordi-, remondikulud ja kommunaalmaksud, investeeringud).
10. Laagri tegevuse lõpetamise kord
10.1. Laagri tegevuse lõpetab MTÜ Noortekeskuse Vihasoo juhatus;
10.2. Laagri tegevuse lõpetamisest teatab MTÜ Noortekeskuse Vihasoo juhatus Haridus-ja Teadusministeeriumile.