Majutusteenuse kasutajale ja noortelaagris osalejale

 1. Laagri territooriumile on keelatud tuua esemeid ja aineid, mis võivad ohustada enda või teiste turvalisust (sh. on keelatud narkootilised, pürotehnilised, kergesti süttivad, mürgised, radioaktiivsed ained, samuti ebaselge koostisega ning tervist kahjustavad ained, samuti külm- ja tulirelvad). Juhul kui laagrilise käest (juurest/toast) leitakse eelpool nimetatud esemeid või aineid, võetakse need laagrijuhataja kätte hoiule ning tagastatakse lapsevanemale/hooldajale viimase nõudel. Laagriline saadetakse esimesel võimalusel koju (laagritasu ei hüvitata).
 2. Alkoholi, tubakatoodete ja teiste mõnuainete laagri territooriumile toomine ning nende tarbimine on noortelaagri toimumise ajal keelatud.
 3. Ruumidest lahkudes tuleb kontrollida, et elektrivalgustus (ka üldkasutatavad ruumid, kust lahkud viimasena) ja teised elektrilised seadmed oleksid väljalülitatud.
 4. Seintele, laudadele, toolidele, naridele jm kirjutamine, joonistamine ja sodimine ning muul moel laagri vara kahjustamine on keelatud. Materiaalse kahju tekitamisel laagri varale on kahju kohustatud hüvitama kas kahju tekitaja, lapsevanem või hooldaja.
 5. Kämpingumajakestes ja magamis-/eluruumides on keelatud kasutada elektrilisi veekeeduvahendeid, lahtist tuld, küünlaid, kergestisüttivaid aineid.
 6. Tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest koheselt informeerida kasvatajat või 112 või laagri juhatajat telefonil 5059342
 7. Laagri territooriumil on öörahu kell 23.00-7.00.

  Noortelaagris osalejale

 8. Noortelaagris osaleja on kohustatud täitma kodukorda, päevakava, juhataja ja kasvataja korraldusi. Noortelaagri kodukorrast
  mittekinnipidamisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga ning vajadusel saadetakse laps või noor enne laagrivahetuse lõppu koju (laagritasu lapsevanemale ei hüvitata);
 9. Noortelaagrisse saabudes laps ja töötaja peavad olema terved. . Ravimite kasutamise vajadus peab kajastuma tervisetõendil ning ravimite kasutamine toimub laagriarsti  juhendamisel.
 10. Laagri territooriumilt lahkumine on noortelaagris osalejale lubatud ainult koos kasvatajaga või teatamisel ka koos lapsevanemaga/ hooldajaga.
 11. Rannas viibides ja ujuma minnes tuleb järgida kasvataja ja laagriarsi korraldusi. Üksinda vette minek on keelatud.
 12. Oma tuba tuleb hoida korras ja puhas. 10 eluaastast lapsed koristavad tuba ise.
 13. Mobiiltelefone ja väärtesemeid lapsed annavad kasvatajale hoiule ja saavad kätte 2 korda päevas: peale hommikusööki ja õhtusööki